Kako bi organizacijama pojasnili  šta mogu da očekuju kada angažuju konsultanta pokušaćemo da navedemo sve aktivnosti koje konsultant treba da izvede u nekoj od faza svog rada:

  • Da u skladu sa zadatkom izvrši snimanje početnog stanja koja podrazumijeva: pregled dokumentacije, intervjuisanja odgovornih lica o nivou primjene nekog zakona, pravilnika ili standarda;
  • Na osnovu snimljenog stanja treba da napravi plan otklanjanja nepravilnosti i/ili uspostavljanja sistema, dokumenta i slično;
  • Da sa zaposlenima radi na uspostavljanju sistema koji će služiti toj određenoj organizaciji, uvažavajući sve njihove prakse i organizacionu kulturu;
  • Da održi sve neophodne obuke (o higijeni, primeni dokumentacije, kontroli, praćenju procesa i slično) kako bi zaposleni mogli u kontinuitetu da primenjuju uspostavljeni sistem.
  • Da rukovodstvo obaveštava o napredovanju projekta i eventualno ukaže na prepreke na koje nailazi tokom svog rada;
  • Da predlaže rješenja (u skladu sa zakonom, pravilnikom ili standardom) ali da se primijenjuju ona koja odobri organizacija;
  • Da poštuje princip povjerljivosti i sve informacije koje dobije u organizaciji tretira kao strogo poverljive.

Navedene aktivnosti, u zavisnosti od oblasti za koju je potreban konsalting, se u većoj ili manjoj mjeri primenjuju u većini projekata konsaltinga, bilo da je u pitanju uvođenje međunarodnih standarda, razvoj prodajnih aktivnosti, donošenje interne organizacije i sistematizacije radnih mjesta ili neki drugi.